شرح وظایف
 

IMG_9584 (2)شرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شرح وظایف واحد ارزشیابی هیات علمی:

1. برنامه‌ریزی در زمینه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

2. نظارت و پایش فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی از طریق ارزشیابی 360 درجه اساتید

3. بررسی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و معرفی به واحد توانمندسازی

4. نظارت بر پایش فعالیتهای گروههای آموزشی از طریق ارزشیابی گروههای آموزشی توسط دانشکده ها

شرح وظایف واحد برنامه ریزی:

1. نظارت و پایش بر برنامه آموزشی جاری در دانشگاه و ارزشیابی آنها

2. برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت برنامه درسی

3. برنامه‌ریزی در امر طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی و نظارت و پایش آن و طراحی برنامه‌های درسی جدید و بین رشته‌ای

4. برررسی و نظارت بر فعالیت مرتبط با برنامه‌ریزی درسی در دانشکد‌های مختلف

5. مشاوره و نظارت بر مواد و منابع آموزشی از جمله طرح درس، طرح دوره، راهنمای مطالعه

شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش:

1. برنامه‌ریزی در زمینه نیازسنجی‌ موضوعات مهم پژوهش در آموزش و الویت‌بندی آنها

2. برنامه‌ریزی در زمینه سازوکاری برای حمایت از پروپوزالهای پژوهش در آموزش

3. برنامه‌ریزی در زمینه تشویق اعضای هیات علمی در تدوین مقالات آموزشی و شرکت در همایش آموزش پزشکی

4. مشاوره تخصصی در زمینه متدولوژی پژوهش‌های آموزشی و طرح‌های نوآورانه در نصر

5. برنامه‌ریزی در جهت انجام پژوهش‌های آموزشی در سطح دانشگاهی، ملی و فراملی


شرح وظایف واحد دانش پژوهی و کمیته جشنواره شهید مطهری

1. برنامه‌ریزی در انجام فعالیتهای دانش‌پژوهی در سطح دانشگاه

2. انجام مشاوره تخصصی در زمینه دانش‌پژوهی

3. مشارکت در بررسی پرونده های دانشپژوهی اساتید جهت ارتقا

4. نظارت بر ثبت و داوری فعالیتهای دانشپژوهی اساتید در سامانه ثبت فعالیت‌های نوآورانه آموزشی

5. ایجاد سازو کاری برای شناسایی افراد آگاه به دانش‌پژوهشی و فرایندهای آموزشی و معرفی آنها برای کمیته داوران جشنواره

6. برنامه‌ریزی و پیگیری برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری و انتشار کتابچه شهیدمطهری

7. شناسایی و داوری فرایندهای برتر جشنواره شهید مطهری

8. تقدیر از فرایندهای برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری

9. برنامه‌ریزی در زمینه ارتقای مشارکت اعضای هیات علمی در اجرای با کیفیت فرایندهای آموزشی و بهبود کیفیت آنها

10. برنامه‌ریزی در زمینه تداوم اجرای فرایندهای موفق آموزشی در سطح دانشگاه و اشتراک تجارب به سایر اساتید

11. برنامه‌ریزی در زمینه تشویق اعضای هیات علمی برای شرکت در جشنواره شهید مطهری

شرح وظایف واحد توانمندسازی

1. انجام نیازسنجی‌های آموزشی اعضای هیات علمی و الویت‌بندی نیازها

2. طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی متناسب با نیازهای به روز آموزشی (برای اساتید جدیدالورود و اساتید با سابقه بیشتر به صورت تفکیک و ارائه گزارشی از هر دوره

شرح وظایف واحد یادگیری الکترونیکی

1. نظارت بر عملکرد سامانه آموزش مجازی در سطح دانشگاه و پیگیری و رفع چالش‌های مربوطه

2. تدوین برنامه‌ای جهت توانمندسازی اساتید و کارشناسان آموزشی در مورد مهارتهای فنی مورد نیاز برای تسهیل فرایندهای آموزش مجازی با همکاری واحد توانمندسازی

3. نظرسنجی‌های مداوم از اساتید، دانشجویان و کارشناسان مرتبط برای ارتقای عملکرد آموزش مجازی در دانشگاه و ارائه سیستمی برای حمایت از آنها

4. تدوین برنامه‌ای برای نظارت بر فعالیتهای اعضای هیات علمی در سامانه آموزش مجازی از نظر میزان مشارکت، میزان بازخورد، تکالیف و کیفیت محتواهای آموزش مجازی بارگزاری شده در سامانه نوید

شرح وظایف واحد آموزش پاسخگو

1- نیازسنجی های مداوم در زمینه نیازهای سلامتی جامعه برای ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی با کمک دانشکده‌ها

2- برنامه‌ریزی در جهت بازنگری برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخگویی اجتماعی برنامه‌ها با مشارکت واحد برنامه‌ریزی و نظارت بر آن برای کلیه رشته‌های علوم پزشکی

3- برنامه‌ریزی در جهت افزایش مواجهات و به خصوص مواجهات زودرس دانشجویان و آموزش در سطح جامعه از جمله درمانگاهها، داروخانه ها، مطب برای کلیه رشته‌ها

شرح وظایف مرکز آزمون

1- برنامه‌ریزی در جهت استقرار نظام ارزیابی در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی و نظارت بر آنها

2- برنامه‌ریزی در جهت استانداردسازی آزمون‌های برگزار شده در سطح دانشگاه (از نظر روایی ساختاری، محتوایی، تعیین ضرایب تمیز و دشواری سوال)

3- برنامه‌ریزی در جهت استقرار بانک سوال استاندارد در کلیه دانشکده‌ها و گروههای آموزشی و نظارت بر آن

شرح وظایف مرکز مهارتهای بالینی

1- برنامه‌ریزی در جهت ارتقای آموزش مهارتهای بالینی به صورت سیستماتیک در مرکز مهارتهای بالینی با مشارکت واحد برنامه ریزی

2- برنامه‌ریزی در جهت ارزیابی مهارتهای بالینی با مشارکت گروههای بالینی و نیز مرکز آزمون EDC

3- برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی دانشجویان برای آزمون صلاحیت‌های بالینی

4- مشارکت در برگزاری آزمون صلاحیت‌های بالینی دوره پزشکی عمومی

5- برنامه‌ریزی در جهت نیازسنجی از گروه‌های آموزشی به انواع مختلف شبیه‌سازهای مورد نیاز در آموزش بالینی عمومی و دستیاری و پیگیری خرید آنها

6- نظارت بر سلامت و نگهداری شبیه‌سازها در مرکز مهارتهای بالینی


شرح وظایف واحد المپیاد و استعداد درخشان

1- برنامه‌ریزی در جهت حمایت از دانشجویان استعداد درخشان

2- برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان و استفاده از توانمندی آنها در فعالیتهای آموزشی

3- برنامه‌ریزی در جهت شناسایی دانشجویان مستعد شرکت در المپیاد

4- برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی دانشجویان شرکت‌کننده در المپیادهای دانشجویی و نظارت بر برنامه

5- تدوین برنامه حمایتی از دانشجویان شرکت‌کننده در المپیاد

شرح وظایف کمیته دانشجویی آموزش پزشکی

1- برنامه‌ریزی در جهت مشارکت همه‌جانبه دانشجویان در المپیادهای دانشجویی، ثبت فعالیتهای نوآورانه، در کنار سایر فعالیتهای تدوین شده در حوزه فعالیت این حیطه

2- نظارت بر انجام انتخابات برگزار شده در حوزه کمیته و پیگیری تمامی مکاتبات در این زمینه

3- برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی کلیه دانشجویان علوم پزشکی در حیطه آموزش پزشکی

4- مشارکت گسترده با واحد المپیاد و استعداد درخشان برای استفاده از توانمندی‌های دانشجویان دو طرف

شرح وظایف واحد کتاب و مجله

1. برنامه‌ریزی در زمینه انتشار منظم تک برگ آموزش پزشکی (تاپ) متناسب با نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی

2. تدوین سالنامه الکترونیک از شماره های تاپ منتشر شده در جشنواره شهید مطهری

3. برنامه‌ریزی در زمینه تهیه یا ترجمه کتاب های آموزشی مورد نیاز

علاوه بر وظایف اختصاصی در هر واحد، مسئولین واحدها بایستی موارد زیر را نیز مدنظر داشته باشند:

1- همکاری در طراحی برنامه راهبردی مرکز مطالعات

2- تدوین برنامه عملیاتی واحد در هر سال تحصیلی متناسب با برنامه راهبردی و ارائه آن به مرکز

3- پایش عملکرد واحد خود با توجه به برنامه عملیاتی و برنامه راهبردی مرکز

4- ارائه گزارش سه ماهه به مرکز در مورد شرح اقدامات انجام شده بر حسب برنامه عملیاتی و سایر اقدامات انجام شده

5- همکاری در برنامه های توانمندسازی اساتید و کارشناسان دفاتر توسعه

6- همکاری با سایر واحدهای مرکز مطالعات

7- مشارکت در سیاستگذاری‌ها و تصمیمات آموزشی بر حسب نیاز

8- تعهد به حضور منظم در جلسات شورا و برنامه‌های مرکز، همکاری در برگزاری جشنواره شهید مطهری، نقش اساسی به عنوان نمایندگان مرکز در دانشکده ها/ بیمارستان های محل خدمت و انجام مشاوره به سایر اعضای هیات علمی

9- مشارکت در اعتباربخشی‌های آموزشی بر حسب نیاز و به خصوص اعتباربخشی مرکز مطالعات

10- مستند کردن کلیه اقدامات انجام شده در دفتر واحد

11- در صورت معارفه مسئول جدید برای واحد: تعهد به معرفی شرح وظایف واحد و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در واحد به مسئول جدید، ارائه برنامه عملیاتی واحد به وی و اقداماتی که نیاز به پیگیری دارند، همچنین ارائه کلیه مستندات مربوط به 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/29
تعداد بازدید:
94
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal